Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Atruna - Alises Rozes Dizaina Studijas mācību centrs

Atruna

SIA „VMVK”/Alises Rozes Dizaina Studija, vienotais reģistrācijas r.nr. 44103044531, juridiskā adrese: Cēsu iela 8, Rauna, Raunas nov., LV4131, turpmāk tekstā – MĀCĪBU CENTRS no vienas puses un klients, turpmāk tekstā KURSANTS, no otras puses (MĀCĪBU CENTRS un KURSANTS turpmāk līguma tekstā kopā saukti – PUSES) noslēdz pakalpojuma līgumu, turpmāk tekstā Līgums, un vienojas par sekojošo:

1. Mācību centrs apņemas nodrošināt pieaugušo neformālās izglītības kursus pilnā apjomā, savukārt, kursants piesakoties kursam, apņemas apmeklēt kursus pilnā apmērā un veikt visa kursa apmaksu pilnā apjomā iepriekš noteiktos apmaksas termiņos:
1.1. Nedēļas laikā no pieteikuma aizpildīšanas brīža vai līdz pirmajai nodarbībai (ja piesakaties nedēļu pirms kursa sākuma);
1.2. Nākamā mēnešu 10.datums.
2. Mācību centrs kursa organizēšanas ietvaros:
2.1. Nodrošina kursantiem kvalitatīvu pieaugušo neformālo izglītības izpildi izvēlētā kursa apmācību saskaņā ar kursam atbilstošo programmu;
2.2. Nodrošina kvalificētu un profesijā izglītotu pasniedzēju darbu kursa programmas izpildē;
2.3. Informē kursantu par kursa norises kārtību, publicējot mācību programmu www.arstudio.lv mājas lapā, kā arī personīgi informē par izvēlētā kursa norises sākumu;
2.4. Informēt kursantu kursa norises izmaiņām, zvanot vai sūtot īsziņu uz kursanta norādīto telefonu, vai sūtot e-pastu uz kursanta norādīto e-pasta adresi;
2.5. Veic savlaicīgu kursa izmaksu aprēķinu un rēķinu piestādīšanu kursantam ar apmaksas termiņu septiņas dienas;
2.6. Nodrošina izsniegtā rēķina un kopējās kursa mācību maksu izdruku un tā nosūtīšanu elektroniskā veidā iepriekšs noteiktajos termiņos.
3. Kursants ar kursam izvēlēto pieteikumu apstiprināšanu, aizpildot un apstiprinot elektronisko pieteikuma formu www.arstudio.lv un  sniedzot savu personisko informāciju – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto adresi, e-pasta adresi, telefona numuru - apņemas:
3.1. Apmeklēt izvēlēto kursu pilnā apmērā izvēlētā kursa norises laika posmā;
3.2. Veikt apmaksu par kursiem atbilstoši tā cenai un izrakstīto rēķinu apmaksas termiņam atbilstoši izcenojumiem, kas norādīti www.arstudio.lv interneta mājas lapā (rēķina nesaņemšana neatbrīvo kursantu no rēķina apmaksas);
3.3. Gadījumā, ja kursants neapmaksā rēķinu norādītajā termiņā un nav rakstiski nav lūdzis pagarināt rēķina apmaksas datumu, informācija par kursanta parādu tiek nodota parādpiedziņas kompānijai “Paus Konsults”.
3.4. Gadījumā, ja nav saņemta informācija par nākamo maksājumu nedēļu pirms apmaksas termiņa beigām vai informācija par kursu norisi, paziņot par to mācību centra administrācijai zvanot pa tālruni 27016634 vai sūtot e-pastu uz maksla@arstudio.lv.
4. Izvēlētie kursanta kursi notiek Kr. Barona ielā 59/61, Rīgā. Ieeja no Kr. Barona ielas uz pagalmu, 2. vai 3. stāvā atbilstoši informācijai, kas nosūtīta uz kursanta norādīto e-pasta adresi.
5. Kursi tiek nodrošināti saskaņā ar kursa aprakstiem, kas izvietoti mācību centra mājas lapā www.arstudio.lv
6. Ja kursam ir papildus izdevumi, kas nav norādīti www.arstudio.lv mājas lapā, kuru cena var mainīties no tirgus piedāvājuma, kursants apņemas to segt no saviem līdzekļiem.
7. Gadījumā, ja kursants izvēlas pārtraukt kursus pirms kursa beigām, tas ir jāpaziņo līdz nākamajai nodarbībai, atsūtot parakstītu iesniegumu uz juridisko adresi: Cēsu iela 8, Rauna, Raunas nov., LV – 4131 vai uzrakstot iesniegumu birojā – Kr.Barona ielā 59/61, Rīgā.
7.1. Gadījumā, ja kursants izvēlas pārtraukt kursus pirms kursa beigām, laužot šī līguma 3.1. punkta nosacījumus, mācību centram ir tiesības ieturēt no kursanta radušos zaudējumus, kas ir līdzvērtīgi kursa maksai četru nodarbību apjomā.
7.2. Gadījumā, ja kursants neapmaksā radušos zaudējumu summu norādītajā termiņā, informācija par kursanta parādu tiek nodota parādpiedziņas kompānijai “Paus Konsults”.
8. Gadījumā, ja pedagogs ir saslimis vai neplānotu iemeslu dēļ nedarbība nenotiek, kursa noslēguma nodarbība tiek pagarināta par nedēļu uz priekšu.
9. Gadījumā, ja kursants kavē kādu no nodarbībām par to obligāti ir jāpaziņo pa tālruni 27016634 vai sūtot e-pastu uz linda@arstudio.lv
9.1. Kavētās nodarbības līdz 4 reizēm kursa laikā par kurām tiks informēts mācību centrs, kursantam ir iespēja atkārtot ar citu kursantu grupu viena gada laikā.
10. Kursu pabeidzot, mācību centrs kursantam izsniedz apliecību par kursa noklausīšanos un praktisko darbu veikšanu atbilstoši ar LR Izglītības likumu par neformālo pieaugušo izglītību.
11. Mācību centrā pārdotās dāvanu kartes vai atlaides netiek mainītas atpakaļ pret naudu.
12. Kurss tiek uzsākts, ja tajā ir pieteikušies un rēķinu apmaksājuši vismaz pieci kursanti.
13. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā nenes atbildību, t.i. stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, kā arī Pusēm saistoši normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Pusēm nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības.
14. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses ir parakstījušas Līgumu. "XXX" kursu ilgums ir "X" mēneši jeb "XX" nodarbības. 
15. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas starp Pusēm šī Līguma izpildes gaitā, tās risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām.
16. Personas datu, kas iegūti aizpildot reģistrācijas pieteikumu kursiem, apstrādes mērķi ir pakalpojuma līguma noslēgšanai un apliecības par kursu noklausīšanos sagatavošanai. Pārzinis minētai personas datu apstrādei – SIA “VMVK”, reģistrācijas Nr.44103044531, juridiskā adrese: Cēsu iela 8, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.
17. Līgums ir sastādīts uz divām lapām latviešu valodā divos eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

SIA „VMVK”/Alises Rozes Dizaina studijas/mācību centra
direktors Pēteris Zālīti

Tālrunis

+371 20038534

Pieteikšanās kursiem

Paldies par pieteikumu.
Rēķinu un programmas aprakstu Jūs saņemsiet savā e-pastā tuvāko 3 dienu laikā!

Kursi:
Vārds, Uzvārds:
Jūsu e-pasts:
Telefons:
Deklarētā adrese:
Pieteikuma mērķis:
Uzņēmuma rekvizīti:
Dāvanu karte:
Apmaksas veids:
Uzzinājāt par mums no:
Cita informācija:
Es vēlos saņemt jaunumus e-pastā
Esmu iepazinies ar noteikumiem, piekrītu tiem (sīkāk noteikumus lasīt spiežot šeit)

Jaunumi e-pastā

Paldies, ka pieteicāties jaunumiem!

Jūsu e-pasts: